Jeanne R. Meadows Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
Now enrolling for Kindergarten! Register for our English-speaking or for our Spanish Dual Immersion Program.
Español Việt Nam

Saturday!! New Student Enrollment

Please bring:

Birth Certificate

Immunization Records

Proof of residence in the District

Any one of the following in your name:

 • Cell Phone Bill
 • Utility Bill (PG&E, Water or Cable)
 • Driver’s License with residence address
 • Rental agreement

 

 

*Please call 408-283-6149 for more information.

 

 

¡Su brillante futuro inicia aquí!

Nuestro personal procesará la

 Matriculación de nuevos estudiantes el

Sábado 7 de agosto de

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Centro de matriculación

645 Wool Creek Drive

Favor de traer:

Acta de nacimiento

Cartilla de vacunación

Comprobante de domicilio dentro del distrito

Cualquiera de los siguientes a su nombre:

 • Recibo telefónico
 • Recibo de servicios (PG&E, agua o cable)
 • Licencia de conducir con una dirección residencial
 • Contrato de arrendamiento

 

 

*Favor de comunicarse al 408-283-6149 para más información

 

 

 

Tương lai Tươi sáng của bạn bắt đầu ở đây!

Nhân viên của chúng tôi sẽ

 Ghi Danh cho Học sinh mới

Thứ bảy, ngày 7 tháng 8

9:00 sáng đến 3:00 chiều

Trung Tâm Ghi Danh (Enrollment Center )

645 Wool Creek Drive

Vui lòng đem theo:

Giấy khai sinh

Phiếu chích ngừa

Bằng chứng cư trú trong Học khu

Bất kỳ giấy tờ nào sau đây có tên của quý vị:

 • Hóa đơn điện thoại di động
 • Hóa đơn Tiện ích (PG&E, nước & truyền hình cáp)
 • Bằng lái xe có địa chỉ cư trú
 • Hợp đồng thuê nhà

 

 

*Vui lòng gọi 408-283-6149 để biết thêm thông tin.